• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bartoszki (2017.08.02)

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – wzór;

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ;

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – wzór;

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia– wzór;

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy;

Załącznik nr 8 do SIWZ – Karta gwarancyjna wzór;

Załącznik nr 9 do SIWZ – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o pozwoleniu na budowę Nr Ni/154/16.

Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt budowlany wykonawczy;

Załącznik nr 11 do SIWZ – Decyzja Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę Nr 243/2016;

Załącznik nr 12 do SIWZ – Projekt budowlany wykonawczy;

Załącznik nr 13 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

Załącznik nr 14 do SIWZ – Przedmiar robót;

Załącznik nr 15 do SIWZ – Decyzja Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę Nr 10/2017

Załącznik nr 16 do SIWZ – Projekt budowlany wykonawczy;

Załącznik nr 17 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;

Załącznik nr 18 do SIWZ – Przedmiar robót;

Załącznik nr 19 do SIWZ – Formularz cenowy (zbiorcze zestawienie kosztów) (należy złożyć do oferty);

Załącznik nr 20 do SIWZ – Decyzja Starosty Nidzickiego o pozwoleniu na budowę Nr 244/2016

Załącznik nr 21 do SIWZ – Decyzja z dnia 24 marca 2017 r. ws. przeniesienia Decyzji Nr 244/2016

Załącznik nr 22 do SIWZ – Wyjaśnienie nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert (2017.08.17)