• Pracujemy w godzinach od 7:00 do 15:00
  • Kasa czynna 7.30 do 12.00 (przerwa 9.45 – 10.15)

Aktualności

Komunikat Nr 22 /2024
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy
o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z ujęcia wody Nidzica ul. Wyborska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy informuje, że na podstawie
sprawozdań laboratoryjnych z badań wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
w dniach 27.06.2024r. z ujęcia wody Nidzica ul. Wyborska, jakość wody pod względem
mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne.

Woda z ujęcia wody Nidzica ul. Wyborska
nadaje się
do spożycia oraz celów sanitarno- higienicznych.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Napiwoda-Wikno – zadanie 2.1 (dokumentacja)


Regulamin korzystania z usługi elektronicznego biura obsługi interesantów świadczonej drogą elektroniczną przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy


Informacja dla miejscowości Jabłonka, Wikno i Koniuszyn.

Na podstawie art. 8 oraz art. 28§ ust 1, ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. z Dz. U. Z 2022 r. poz.154), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Nidzicy informuje, że może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych, dodatkowo kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Zaznaczamy również, że będą prowadzone przez pracowników MWiK kontrole nielegalnych przyłączy jak i wprowadzania nieczystości płynnych z własnych nieopomiarowanych ujęć wody do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym na posiadaczy takowych ujęć ciąży obowiązek zgłoszenia ich do siedziby Spółki lub telefonicznie po numer 89 625 26 30 celem ich opomiarowania.